Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä ja vastuuhenkilö

Robotiikka- ja tiedekasvatus ry, Hiirakkokuja 6 A 10, 01200 Vantaa. Vastuuhenkilö Tuomo Einiö (at) gmail.com.

Rekisterin nimi

Jäsen- ja yhteystietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä ylläpidetään yhdistyslain velvoitteiden täyttämiseksi, jäsenyyden hoitamiseksi sekä yhdistyksen toimintaan liittyvien yhteistyö- ja sidosryhmäsuhteiden hoitamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, tietoja osallistumisesta toimintaan ja koulutuksiin sekä yhteistyö- ja sidosryhmäsuhteiden hoitamisessa tarvittavia tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn oma ilmoitus (puhelimitse, kirjeitse, sähköpostilla, internetin kautta, henkilökohtaisesti yhdistyksen tapahtumissa tai muulla vastaavalla tavalla).

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Kansainvälisen toiminnan tätä edellyttäessä tietoja voidaan poikkeuksellisesti luovuttaa rekisteröidyn suostumuksella ja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukittavissa arkistokaapeissa.

Henkilötietoja koskeviin sähköisiin tiedostoihin on pääsy vain nimetyillä henkilöillä henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Pyyntö tulee tehdä sähköpostitse rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä oleva tiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä. Pyyntö tulee tehdä sähköpostitse rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukainen kielto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja.